ZiggyTV 5.1

ZiggyTV 5.1

ZiggyTV – Freeware – Windows
5 Stars User Rating
Ziggy TV is a simple and easy-to-use YouTube downloader, MP3 converter and ringtone maker. Users can download videos and convert to MP3 hassle free. Ziggy TV converts video to multiple audio or video formats and provides easy play back on computers, cell phones or mobile devices. Ziggy TV also allows users to turn any video into a MP3 ringtone, without sound quality loss.

Ziggy TV is more than a video downloader, it allows users to download HD videos and convert them to any common video format. The program is easy to use. Just specify the URL for the video desired and click the Download button. From there, MP3 Rocket will download the video from specified URL, then automatically convert the video into the desired audio or video format.

Ziggy TV has an easy to use tabbed interface for simple downloading, converting, and playing. It also allows users to convert downloaded videos for iPad, iPod, iPhone, Cell Phone, Windows Media, and XVid. Audio formats supported are: MP3, M4A, AAC, AIFF, FLAC, WAV, WMA. Video formats supported are: MP4, FLV, MOV, AVI, MPG, WMV, WEBM, 3GP. The program includes a build in media player to play files that users have previously downloaded or converted including HD files.

Ziggy TV update improves users download speeds. The fresh upgrade has resolved the video downloading issues caused by video sites moving to MPEG DASH adaptive video formats. The optimized multi-connection download technology is now faster and more efficient at downloading HD 720p and 1080p videos.

Tổng quan

ZiggyTV là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi ZiggyTV.

Phiên bản mới nhất của ZiggyTV là 5.1, phát hành vào ngày 18/02/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

ZiggyTV đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ZiggyTV đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ZiggyTV!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản